Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

PROIZVODNI ASORTIMAN

Obuhvata ploče debljine 20; 26,5; 30; 35; 40; 45, i 50 cm, za korisna opterećenja od 2 do 20 KN/m2, te požarne otpornosti REI 60 minuta.

U svijetu se godišnje proizvede 25 miliona tona PPS-a.

PREDNAPREGNUTE OLAKŠANE PLOČE (PPS)

Montažni konstruktivni elementi  sa kontinuiranim unutrašnjim šupljinama koje umanjuju težinu elemenata i stvaraju efikasan nosivi presjek.

Riječ je o jedinstvenom proizvodu, raznolike primjene, sa garancijom iznimne vrijednosti u odnosu na ulaganje.

MALA TEŽINA

Težina PPS-a je za 37-54% manja od težine uobičajenih ploča.

VELIKI RASPONI

Prednapregnute olakšane ploče mogu bez oslonca premostiti raspone do 19 metara.

PRILAGODLJIVE SVAKOM SISTEMU GRADNJE

Ove se ploče primjenjuju ne samo u armiranobetonskim nosivim konstrukcijama, nego i u zidanim i čeličnim građevinama

UŠTEDE U MATERIJALU

Upotrebom prednapregnutih olakšanih ploča ostvaruje se do 50% uštede betona i 50% uštede armature, u odnosu na klasične ploče. To znači da se pri gradnji 1000 m2 uštedi 35 tona betona i 7,5 tona armature.

ZELENA GRADNJA

Upotrebom jednakih količina materijala, radne snage i energije, proizvede se 1 m2 klasičnih ploča i 2,5 m2 PPS-a.

Prenapregnute šuplje ploče – PPB – 150; 200; 250

Prenapregnute šuplje ploče – PPB – 150; 200; 250

PPS PLOČE – DOPUŠTENI RASPONI I OPTEREĆENJA

PPS PLOČE – DOPUŠTENI RASPONI I OPTEREĆENJA